Preloader

Go Canada

Interview with Mr. Mike Motejl, double Patron of the Canadian Chamber of Commerce in the Czech Republic, successful entrepreneur, and owner of the fantastic Resort d9

EN:

Jiří Krejča

Hey Mike.
Allow me to introduce you first. Mike Motejl is one of the founding members of the Canadian Chamber of Commerce and has long been a financial supporter of the organisation through two companies, Biopol GN, s.r.o., (Barny’s brand) and Patron ca, s.r.o., (Alavis brand), which are part of the Mike.M capital a. s. Group.

There’s no need to pretend, we’ve known each other for many years and are on a first name basis. I know you don’t give interviews, so I better get right to the point before you change your mind.

You succeed in everything you do. How do you do it?

Mike Motejl

Hey, Jirka, I’m not gonna boast. The energy that I and my co-workers are putting out is doing reasonably well. Although I have observed over the last decade that business is becoming increasingly more challenging.

JK

Why do you think that is?

MM

There are a number of reasons for this. These include poor law enforcement, but also subsidies for some of the entities we compete with. It’s as if we were starting somewhere way behind the starting line. For me, the word ‘subsidies’ is a dirty word, because they are often abused and distort the market. Another problem is the high employee contributions and severance costs, even for workers who had to be given notice of leave primarily due to their unreliability or poor work ethic. And bureaucracy is also a major problem. The list of all the ways the state undermines our efforts would be very long indeed. Ironically, the state hurts small and medium-sized companies which stabilise the labour market the most.

JK

I see I didn’t catch you in a good mood. So let me ask you, how did you become a member of the Canadian Chamber of Commerce?

MM

Jiří, I’m in a good mood. You asked me a question, and I answered without sugar-coating it. I’ve lived in Canada for a long time, so long that it’s been almost the majority of my life, I even have dual citizenship. In Canada I was in the cosmetics business, where I built my own successful brand that was sold en masse, first in the province of Ontario and later through the Shoppers Drug Mart pharmacy chain across Canada. I pulled it off with only a few people. My company has additionally participated in other projects, such as a large clinical trial for Alavis at the University of Guelph in Ontario.

After the death of my mother I returned to the Czech Republic for a while, and it was at that time that I met with my friend Petr Formánek, who had founded the Chamber. Of course I supported him in this endeavour.

JK

No kidding, I didn’t know these details. All the more so am I surprised that you once mentioned a lost lawsuit over the use of Canadian symbols on our product labels.

 MM

These were not mere symbols, but an important part of our true history. The Barny’s brands, and Alavis in particular, have their roots in Canada. Alavis had a long-standing tradition here before I joined the team.

For this reason we used the slogan ‘Born in Canada’ under the Alavis and Barny’s brands. I don’t want to drop any names, but unfortunately there was a company that sued us on purpose, claiming that customers might get the impression that our products are made right here in Canada.

JK

Aren’t they?

MM

Until 2016 our products were manufactured in Canada, but after that year we transferred most of the production to our newly built factory in Slovenia. The court did not address the meaning of the words ‘made in’ and ‘born’, and ruled against us, without regard to the actual history of our brands, without regard to the damage and trauma that its decision would cause. Today, we are not only left with a sense of injustice and bitterness, but also with having to finance the tens of millions of crowns of damage it has caused us. However, this brings us back to the beginning, where I have already talked about some of the problems, and I’m sorry, I don’t want to talk more about it.

JK

Okay, let’s turn the page. Some time ago you bought a guest house near the Lipno Dam in Šumava, and before I could go there to see it, you started extensive renovation works. Is it open yet?

 MM

Yes, the guest house is already newly opened. The first stage of the renovation has thus far been completed, and three more stages are planned. Originally I was thinking of leaving it as is and only using the building for our employees and company events. However, the building was exacting in terms of energy consumption and maintenance, so it was decided to completely renovate and create a space where guests would feel really comfortable. Moreover, the place where it is located is the idyllic Šumava village of Želnava. It is therefore on the other, quieter side of Lipno. There are plenty of opportunities for quality time in the area, whether it be bike rides, trips or skiing, and the historic town of Český Krumlov is also nearby. The many kilometres of cycle paths are a real cycling paradise, and the options for trips and walks are endless. The village of Želnava is on the so-called tri-border, so it is not far to ski to Hochfit in Austria, although there is also decent skiing directly in Lipno.

JK

I know, I know it there, but in the area of the Lipno Dam there is often a problem with a quality food offer. How do you deal with that?

MM

We have recruited the best people, such as Milan Vobruba, who has worked in the most prestigious restaurants in the country, and chef Petr Orlík, who has extensive experience abroad. He focuses on the use of local farm ingredients. Personally, I like his flambéed crepes with orange juice the best. In addition, our restaurant offers the largest selection of the finest wines from France, Italy, Austria and Germany, all complemented by the beautiful area of Šumava. We are convinced that this combination guarantees our guests a truly unique experience.

JK

Oh please, I don’t believe your claim about you having the largest wine selection. Our friend Jirka Markuzzi, who occasionally organises wine tastings for the Canadian Chamber of Commerce, must have a more extensive range.

MM

I do not doubt that at all. Jirka is also one of our suppliers. However, I was not talking about suppliers such as Jirka Markuzzi or another very prestigious supplier Jirka Šimek (Ambassador Wine Club), with whom we are partners. I was talking about the actual wine selection in our restaurant, which is the largest, and I still stand by that statement.

JK

You disarmed me. I have no further questions and I will certainly visit you soon.

Thank you for the interview.

https://www.resort-d9.cz/en

CZ:
JK

Ahoj Miku,

dovol mi, abych tě nejdříve představil. Mike Motejl je jeden ze zakládajících členů Kanadské obchodní komory, který dlouhodobě finančně podporuje tuto organizaci prostřednictvím dvou společností – Biopol GN, s. r. o., (značka Barny‘s) a Patron ca, s. r. o., (značka Alavis), jež spadají pod skupinu Mike. M capital a. s.

Nebudu nic předstírat, známe se mnoho let a tykáme si. Vím, že rozhovory nedáváš, tak raději přejdu rovnou k věci, než si to rozmyslíš.

Na co sáhneš, to se ti daří. Jak to děláš?

MM

Ahoj Jirko, nebudu tu exhibovat. Daří se přiměřeně energii, kterou vydávám já a moji spolupracovníci. I když poslední dekádu pozoruji, že podnikání se stává čím dál náročnější.

JK

A čím to podle tebe je?

MM

Má to celou řadu příčin. Patří mezi ně špatná vymahatelnost práva, ale také dotace pro některé subjekty, se kterými soutěžíme. Je to, jako bychom startovali někde daleko vzadu za čarou. Pro mne je slovo „dotace“ sprosté slovo, neboť jsou často zneužívány a deformují trh. Dalším problémem jsou vysoké zaměstnanecké odvody a náklady na odstupné, a to i u pracovníků, s nimiž je třeba se rozloučit převážně z důvodu nespolehlivosti či špatné pracovní morálky. A zásadní potíž představuje také byrokracie. Seznam všech „klacků pod nohy“ by byl opravdu hodně dlouhý. Paradoxně nejvíc stát ubližuje malým a středním společnostem, které pracovní trh stabilizují.

JK

Vidím, že jsem tě nezastihl v dobré náladě. Zeptám se tě tedy, jak ses stal členem Kanadské obchodní komory?

MM

Jiří, náladu mám dobrou. Dal jsi mi otázku a já na ni bez příkras odpověděl. V Kanadě jsem dlouho žil, a to tak dlouho, že je to téměř větší část mého života, mám dokonce i dvojí občanství. V Kanadě jsem podnikal v oblasti kosmetiky, kdy jsem vybudoval vlastní úspěšnou značku, která byla prodávaná masově nejdříve v provincii Ontario a později prostřednictvím lékárenského řetězce Shoppers Drug Mart po celé Kanadě. Celé jsem to zvládal jen s několika málo lidmi. Kromě toho moje společnost participovala i na jiných projektech, například na velké klinické studii pro Alavis na University of Guelph v Ontariu.

Po úmrtí mé matky jsem se na čas vrátil do České republiky a právě v té době jsem se znovu sešel se svým kamarádem Petrem Formánkem, který zakládal komoru. Samozřejmě jsem jej v této snaze podpořil.

JK

Vidíš, tyto detaily jsem neznal. O to víc mě překvapuje, že jsi kdysi zmiňoval prohraný soudní spor ohledně užívání kanadských symbolů na etiketách našich produktů.

 MM

Nejednalo se o pouhé symboly, ale o významnou část naší pravdivé historie. Značky Barny’s, a především Alavis, mají své kořeny v Kanadě. Alavis zde měl dlouholetou tradici ještě před tím, než jsem se v jeho týmu angažoval.

Z tohoto důvodu jsme pod značkami Alavis a Barny‘s užívali slogan „Born in Canada“, tedy „Zrozeno v Kanadě“. Nechci jmenovat, ale bohužel se objevila společnost, která nás účelově zažalovala s tvrzením, že by zákazníci mohli nabýt dojmu, že jsou naše produkty vyráběny přímo v Kanadě.

JK

A copak nejsou?

MM

Do roku 2016 byly naše produkty vyráběny v Kanadě, po tomto roce jsme však převedli většinu výroby do naší nově postavené továrny ve Slovinsku. Soud se významem slov „made in“, tedy „vyrobeno“, a „born“, tedy „zrozeno“, nezabýval a rozhodl v náš neprospěch, a to bez ohledu na skutečnou historii našich značek, bez ohledu na škody a trauma, které svým rozhodnutím způsobil. Dnes nám zůstal nejen pocit křivdy a hořkosti, ale také jsme museli profinancovat vysoké škody v řádu mnoha desítek milionů korun, které nám to způsobilo. Tím se vracíme však na začátek, kde jsem už o některých problémech hovořil, a nezlob se, více o tom mluvit nechci.

JK

Dobře, obrátíme list. Před časem jste koupili u lipenské přehrady na Šumavě penzion, a než jsem se tam stačil zajet podívat, začali jste s rozsáhlou rekonstrukcí. Je už otevřený?

 MM

Ano, penzion je již čerstvě otevřený. Zatím je dokončena první etapa rekonstrukce a v plánu jsou ještě další tři etapy. Původně jsem uvažoval o ponechání nynějšího stavu a využívání objektu pouze pro naše zaměstnance a firemní akce. Objekt byl však energeticky i údržbově náročný, a tak bylo rozhodnuto o kompletní rekonstrukci a vytvoření prostoru, kde se budou hosté cítit opravdu dobře. Navíc místo, kde se nachází, je idylická šumavská vesnička Želnava. Je to tedy na druhé, klidnější straně Lipna. V okolí je spousta možností pro kvalitně strávený čas, ať už v podobě vyjížděk na kole, výletů, nebo lyžování, a nedaleko se nachází i historický Český Krumlov. Právě mnoho kilometrů cyklostezek je faktický cyklistický ráj a možnosti výletů a vycházek jsou nekonečné. Obec Želnava je na takzvaném trojmezí, takže to není daleko například na lyže do rakouského Hochfitu, i když slušné lyžování je i přímo na Lipně.

JK

Vím, znám to tam, ale v oblasti lipenské přehrady je často problém s kvalitní stravovací nabídkou. Jak jste na tom u vás?

MM

Nabrali jsme do týmu ty nejlepší lidi, jakými je například Milan Vobruba, který pracoval v těch nejprestižnějších restauracích v zemi, a šéfkuchař Petr Orlík, který disponuje rozsáhlými zkušenostmi ze zahraničí. Zaměřuje se na využití lokálních farmářských surovin. Mně osobně však nejvíce chutná jeho flambovaná palačinka s pomerančovou šťávou. K tomu naše restaurace nabízí největší výběr těch nejkvalitnějších vín z Francie, Itálie, Rakouska a Německa, vše je doplněno nádherným prostředím Šumavy. Jsme přesvědčeni, že tato kombinace zaručuje našim hostům opravdu jedinečný zážitek.

JK

Prosím tě, to tvrzení, že máte největší nabídkou vín, ti nevěřím. Náš kamarád Jirka Markuzzi, který občas pořádá ochutnávky vín pro Kanadskou obchodní komoru, musí mít jistě rozsáhlejší sortiment.

 MM

To vůbec nezpochybňuji. Jirka je také jedním z našich dodavatelů. Já jsem však nemluvil o dodavatelích, jako je Jirka Markuzzi nebo další velmi prestižní dodavatel Jirka Šimek (Ambassador Wine Club), jehož jsme partneři. Mluvil jsem o samotné nabídce vín v naší restauraci, kterou máme největší, a za tímto tvrzením si stále stojím.

JK

Odzbrojil si mě. Nemám dalších otázek a určitě k vám brzy zavítám.

Děkuji za rozhovor.

Resort d9